مقررات ملی آسانسورهای برقی

مقررات ملی آسانسورهای برقی

مقررات آسانسورها

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان
 آسانسورها و پله های برقی

 

استاندارد ملی ایران

شماره استاندارد: ۶۳۰۳-۱

تجدید نظر اول: ۱۳۹۳

مقررات ملی آسانسورهای برقی نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین شد، این استاندارد بر اساس پیشنهادات رسیده توسط سازمان ملی استاندارد برای اولی بار مورد تجدید قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳/۹/۲۳ مورد تصویب چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد قرار گرفت و از اول مرداد ماه ۱۳۹۴ در سرار کشور به مورد اجرا گذاشته شد.

هدف از این استاندارد تعریف قواعد ایمنی مربوط به آسانسور های مسافری و باربری – مسافری با دیدگاه محافظت از افراد و اجسام در برابر خطراتی است که ممکن است هنگام کار عادی آسانسور، عملیات سرویس ونگهداری و با نجات اضطراری پیش بیاید.

جهت دانلود مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان اینجا را کلیک کنید

هدف

این استاندارد از یک فصل کلیات و ۱۶ فصل دیگر تشکیل شده و دارای پیوست الزامی ۵ پیوست و اطلاعاتی است.

  1. وسایل ایمنی و برقی (پیوست الف)
  2. بررسی ها و آزمون های قبل از بهره برداری (پیوست ت)
  3. آزمون ها و بررسی های ادواری، آزمونها و بررسی های پس از هر تغییر عمده و یا بعد از هر حادثه (پیوست ث)
  4. اجزای ایمنی روش های آزمون برای گواهی انطباق (پیوست ج)

اهم پیوست های الزامی برای نصب و راه اندازی و بهره برداری از آسانسور ها عبارتند از

۱-اجزای ایمین عبارتند از

  1. مجموعه قفل درب طبقه
  2. ترمز ایمنی (پاراشوت) اعم از ترمز آنی یا تدریجی
  3. گاورنر
  4. ضربه گیرها اعم از مستهلک کننده انرژی یا ذخیره کننده انترژی

از جمله پیوست های اطلاعاتی پرونده فنی شامل نقشه ها و محاسبات و جزییات فنی و تاییده انطباق آنهاست