سرویس و نگهداری آسانسور و تعمیر آسانسور

آسانسور برج باغ پارس

تعداد آسانسور : ۲
تعداد توقف : ۱۲
تعداد ظرفیت : ۸ و ۱۴
سرویس و نگهداری و تعمیرات

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب